مسئول و کارشناسان تحصیلات تکمیلی

مسئول تحصیلات تکمیلی

آقای رضا مجرب ( شماره تلفن محل کار 33865674 )

[email protected]

کارشناسان بخش تحصیلات تکمیلی

شماره تماس33837051

آقای مهدی مطیع حق شناس ( رشته های آب و هواشناسی  - زبان و ادبیات فارسی – زیست شناسی )

سرکار خانم میم صمدی  (جغرافیا – شیمی )

آقای رضا مجرب ( رشته های مجازی مرکز)

 آقای اکبر حفظی ( کارشناس امور فارغ التحصیلان  بخش کارشناسی ارشد)

آخرین مطالب