مسئول دفتر

احمدرضا به پايي متولد: پنجم آذر ماه ۱۳۴۵  شهر اروميه

[email protected]

 مدرك تحصیلی: ليسانس مديريت بازرگاني گرايش تجارت  دانشگاه مركز آموزش و پژوش مهارتهاي تخصصي

رزومه سوابق شغلي:  دانشگاه پيام نور اورميه مسئول هماهنگي و دفتر رياست

 كارشناس شرکت پست

دوره های آموزشي گذرانده:  مديريت mbaگرايش استراتژي

موسسه آموزش مجازي پارس مديريت mbaگرايش عمومي

موسسه آموزش مجازي پارس مديريت مالي

موسسه آموزش مجازي پارس مديريت منابع انساني

موسسه آموزش مجازي پارس مديريت تحول

موسسه آموزش مجازي پارس مديريت دانش

موسسه آموزش مجازي پارس alliance academy  fin MBA

شركت در سمينار، اجلاس و كنفرانسهاي داخلي و بين المللي: عنوان تاريخهاي برگزاري سمت مديريت استراتژيك استعداد ها

شركت كننده مجازي اجراي استراتژي بين المللي ۱۳۹۳ شركت كننده مجازي عضويت در NGOها

عضو آكادمي استراتژي و مرجع متخصصين 

آخرین مطالب