امور اداری

بسمه تعالی

سوابق شغلی و تحصیلی

 

 • تقی مهدیلو

 

نام و نام خانوادگی

 • فوق لیسانس – مدیریت و توسعه

تحصیلات و آخرین مدرک

 

 • مدیر فرهنگی و اجتماعی استان
 • معاون اجرایی مرکز ارومیه
 • رئیس اداره خدمات دانشجویی
 • رئیس اداره فرهنگی و اجتماعی
 • رئیس امور اداری و پشتیبانی

 

 

 

 

رزومه و مسئولیت های اجرایی تاکنون

 

 

 • برنامه‌ريزی برای تحقق و اجرای سياست‌های دانشگاه در زمينه امور اداری و عمومي؛
 • پیش بینی کادر انسانی مورد نیاز و انجام امور استخدامی کارکنان دانشگاه با رعایت قوانین و مقررات استخدامی مربوط.
 • نظارت بر تهيه و تنظيم بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌های داخلی در زمينه تسهيل و تسريع امور اداری و عمومی مربوط؛
 • نظارت بر برنامه‎ريزی‌های تعمير و نگهداری تجهيزات و تأسيسات و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مقام مافوق در اين زمينه؛
 • نظارت بر امور انبار داری و تهیه و تنظیم دفاتر و اسناد انبار، خرید کالا و توزیع و تحویل کالاهای مورد درخواست به واحدهای متقاضی.
 • ايجاد ساز و کارهای مناسب در زمينه احقاق حقوق کارکنان و ارتقاء گروه يا ترفيع و يا ساير پاداش‌ها و تشويق‌های مربوط؛
 • نظارت بر رسيدگی به تخلفات اداری کارکنان و ارائه گزارش به مقامات مافوق در صورت لزوم.
 • مطالعه، بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص واگذاری امور خدماتی و عمومی به بخش خصوصی و انعقاد قرارداد در چارچوب قوانين و مقررات موضوعه وهمکاری در انجام امور مربوط به مناقصه ها و مزایده ها مطابق مقررات جاری.
 • نظارت بر تحقق شرح خدمات قراردادهای واگذاری کار و انجام خدمات اداری و عمومی و رسيدگی به تخلفات و يا شکايات مربوط؛
 • برگزاری و تشکيل جلسات و کميسيون‌هايی در زمينه رسيدگی به مشکلات اداری و امور عمومی کارکنان و دانشگاه و ارائه پيشنهادهای مؤثر در اين زمينه؛
 • شرکت در جلسات و کميسيون‌های مربوط و اظهار نظر و ارائه گزارش در صورت لزوم؛
 • برقراری ارتباط و هماهنگی با مديران همطراز در مراکز و سازمان‌های مرتبط و مشابه به منظور تبادل نظر و افزايش اطلاعات و معلومات تخصصی و حرفه‌اي؛
 • نظارت بر نحوه ورود و خروج کارکنان و تهيه گزارش‌های تحليلی موردی و ادواري؛
 • نظارت بر انجام کليه امور مربوط به مزايده و مناقصه؛
 • نظارت بر اجرای قوانين و مقررات مربوطه به نظام هماهنگ، خدمات کشوری و ساير مقررات استخدامی و مصوبات هيأت امناء؛
 • نظارت بر تأمين ملزومات اداری و فنی مورد نياز واحدها؛
 • انجام ساير امور محوله از سوی مقام مافوق.
 • نظارت بر انجام امور مربوط به دبیرخانه ،بایگانی ،دریافت و توزیع نامه ها و مراسلات پستی

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئولیت فعلی و مجموعه های تحت امر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئولیت فعلی و مجموعه های تحت امر

 

 

 

آخرین مطالب