ساختار و تاریخچه دانشگاه

تاريخچه دانشگاه پيام نور
 
دانشگاه پيام نور براساس تقسيمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در سال 1367 تأسيس گرديد كه قبلاً در قالب دانشگاه آزاد ايران و دانشگاه ابوريحان بيروني داراي فعاليت بود. در اين ميان مراكز اروميه، نقده و خوي از جمله قديمي ترين مراكز دانشگاه پيام نور محسوب مي گردند. كه در قالب دانشگاه آزاد ايران داراي فعاليت آموزشي بودند.پس از تأسيس دانشگاه پيام نور ، مراكز و واحد آن در قالب مناطق 10 گانه تقسيم گرديدند كه استانهاي آذربايجان غربي ، شرقي ، اردبيل در قالب منطقه 2 پيام نور قرار گرفتند در اواخر سال 85 كه مناطق ده گانه پيام نور منحل گرديد، پيام نور استان آذربايجان غربي با محوريت مركز اروميه تأسيس گرديد.
در زمان تأسيس، دانشگاه پيام نور استان، شامل مراكز اروميه، خوي، نقده، مياندوآب، مهاباد، بوكان، ماكو( مشتمل بر7مركز) و واحدهاي سيه چشمه، شاهين دژ، تكاب، اشنويه، سردشت، پيرانشهر، قره ضياءالدين (مشتمل بر7واحد) بود سپس درتداوم تلاشهاي دولت مهرپرور براي توسعه دانشگاه پيام نور در سطح كشور، تعداد مراكز و واحدهاي اين دانشگاه در استان آذربايجان غربي با تأسيس واحدهاي سلماس، تازه شهر، شوط، فيرورق درسال86، واحدهاي چهاربرج، پلدشت و قوشچي درسال 89 و واحدهاي ايواوغلي و كشاورز در سال 90 به تعداد 23 مركز و واحد بالغ گرديد. همچنين در سال 86 پيام نور واحد شاهين دژ به مركز ارتقاء يافت و تعداد مراكز پيام نور استان به 8 مركز رسيد .قابل ذكر است تعداد كاركنان دانشگاه پيام نور استان آذربايجان غربي   511 نفر و تعداد دانشجويان درحال تحصيل55000 نفر مي باشد.