رشته های تحصیلات تکمیلی

رشته های کارشناسی ارشد موجود در مرکز ارومیه و مدیران گروه :

شیمی

در سه گرایش  :            شیمی تجزیه  -   شیمی فیزیک شیمی معدنی

  • مدیر گروه رشته جناب آقای دکتر مرندی

فیزیک

در یک گرایش :            حالت جامد

-  مدیر گروه رشته جناب آقای دکتر سودمند

زیست شناسی

در یک گرایش :   زیست شناسی گیاهی

-  مدیر گروه رشته جناب آقای دکتر فلاح

جغرافیا

در چهار گرایش :         جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (مدیریت توسعه پایدار روستایی)- اقلیم شناسی -  آب و هواشناسی کاربردی تغییرات آب و هوایی

-  مدیر گروه رشته جناب آقای دکتر سلیمانی

زبان و ادبیات فارسی

(بدون گرایش) - تطبیقی

مدیر گروه رشته جناب آقای دکتر قلی زاده

علوم تربیتی

در یک گرایش :      مدیریت آموزشی

مدیر گروه رشته  خانم دکتر عزیز نژاد

 
شماره تماس و اطلاعات تکمیلی در بخش تماس با دانشگاه و در پروفایل هر شخص در قسمت اعضای علمی موجود می باشد.