آئین نامه و بخشنامه های آمورشی و پژوهشی

/sites/default/files/uploadfiles/DASTOR%202.zip دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره پایان نمامه ارشد

/sites/default/files/uploadfiles/DASTOR.zip دستورالعمل جبران میانگین معدل 1

/sites/default/files/uploadpic/ayin%20name%20%281%29_1.zip  دستورالعمل جبران میانگین معدل 2

/sites/default/files/uploadpic/shive%20negaresh%20payan%20name%20arshad_0.zip شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد

/sites/default/files/uploadpic/shomare%20payan%20name_0.zip    ترتیب شماره گذاری صفحات پایان نامه ارشد