نمونه فرم ها

جهت دریافت فرم ها بر روی لینک های روبروی هر متن کلیک کنید.

فرم صورت جلسه  دفاع  /sites/default/files/uploadpic/form%20sorat%20jalaseh%20nomre%20payan%20nameh.zip

نمونه فرم تحویل پایان نامه  /sites/default/files/uploadpic/NOMRE%20PAYAN%20NAMEH-a.zip

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد ( پژوهش محور )   /sites/default/files/uploadpic/TASVIYE%20HESAB%20PAZOHESH%20MEHVAR%20ARSHAD.zip

فرم تسویه حساب کارشناسی ارشد ( آموزش محور )   /sites/default/files/uploadpic/TASVIYE%20HESAB%20AMOZESH%20MEHVAR%20ARSHAD.zip

نمونه فرم کفایت  /sites/default/files/uploadpic/KEFAYAT.zip

فرم جدید پیشنهاد (پروپوزال) رساله دکتری تخصصی / پایان نامه کارشناسی ارشد /sites/default/files/uploadpic/form%20jadid.zip

شیوه نامه نگارش پایان ‎نامه کارشناسی ارشد  و رساله دکتری  /sites/default/files/uploadpic/16.5.95_0.zip

نمونه فرم های مورد نیاز جهت شروع تا پایان ،  پایان نامه ارشد (  لطفا هر دو فایل زیر دانلود گردد )

/sites/default/files/uploadpic/Forms%20PayannamehArshad.part1_.rar

/sites/default/files/uploadpic/Forms%20PayannamehArshad.part2_.rar

فرم دفاع :  /sites/default/files/uploadpic/etelaye%20defa.zip

فرم رزرو سالن : /sites/default/files/uploadpic/salon.zip

فرم تایید اصلاح و صحافی پایا : /sites/default/files/uploadpic/taeid.zip

فرم مجوز بهره برداری از پایان نامه : /sites/default/files/uploadpic/mojavez.zip