روابط عمومی

سجاد آقازاده 

مسئول روابط عمومی مرکز 

وظایف حوزه روابط عومی :

مسئولیت ارتباط با ریاست و معاونت ها و سیستم پاسخگویی

مسئولیت تعامل با سازمان ، ارگان ، ادارجات و شرکت های دولتی و غیر دولتی

مسئولیت اطلاع رسانی ، تبلیغات ، تشریفات ، همایش و سمینار و کنفرانس ها ، رسانه ، خبر، عکاسی و نشریات ، فضای الکترونیکی و سایت

تماس با حوزه روابط عمومی : از طریق پست الکترونیکی به نشانی pnu313@yahoo.com  و شماره تماس مستقیم دفتر 04433860772