امور اداری

بسمه تعالی

سوابق شغلی و تحصیلی

 

  • غلامرضا ملک جهان

 

نام و نام خانوادگی

 

تحصیلات و آخرین مدرک

 

 

 

 

 

 

رزومه و مسئولیت های اجرایی تاکنون

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئولیت فعلی و مجموعه های تحت امر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف مسئولیت فعلی و مجموعه های تحت امر