معاونت آموزشی و پژوهشی

معاونت آموزشی دانشگاه :

جناب آقای دکتر مهدی سودمند

 

سوابق آموزشی و پژوهشی :

 

 

سوابق اجرایی :