رییس اداره آموزش و امتحانات

آقای دکتر علی حمداله زاده