مسئول و کارشناسان رشته

معرفی کارشناســان رشــــــته های آموزشی

 

 

خانم قلــــــیزاده

روانشناســــی

علوم تربیتــــی

 

 

آقای جهـانگیرزاده

ریاضـــــی

مهندسی کشاورزی

مهندسی بــــرق

مهندسی مدیریت اجرایی

مهندسی معـــــماری

 

 

خانم صمـــــــدی

آمـــار

زمین شناســــی

مدیریت صنعتی

علم اطلاعات و دانش شناسی

مهندسی شیمــــی

مهندسی پلیمــــر

مهندسی نفــــت

علوم اقتصــــادی

 

 

خانم شجــــاع

شیمـــــــی

علوم کامـپیـــوتر

مهندسی کامپیـــوتر

مهندسی فناوری اطلاعات

ژئومورفولوژی

مهندسی مکانیک

هنـــــــــــــر

 

 

خانم پاشــازاده

حقـــــــوق

تربیت بدنی

زبان و ادبیات فارسی

 

 

آقای عظیمـــــی

فیـــــزیک

زیست شناسی

مهندسی مدیریت پروژه

مهندسی عمران

مهندسی صنایع

مهندسی شهرسازی

 

 

خانم جــــــوان

الهـــــیات

علوم اجتماعی

علوم سیاســـی

زبان و ادبیات عرب

 

 

آقای جمشـــیدزاده

حسابـــــداری

مدیریت دولتــی

مترجمی زبان انگلیسی

 

 

آقای نژاد نجـــــف

مدیریت بازرگانی

مدیریت جهانگردی

تاریـــــــــخ

جغــــرافـــیا

آب و هـــواشناسی

زبان و ادبیات انگلیسی