بخشنامه تعیین نمره اختصاصی به دستاوردهای پژوهشی کارشناسی ارشد

لینک دانلود :  /sites/default/files/uploadpic/D%217871645_0.zip

لینک دانلود بخشنامه : /sites/default/files/uploadpic/01_0.zip