اطلاعیه مهم درخصوص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تصویب و از نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

اطلاعیه مهم درخصوص دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تصویب و از نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395

  1.  دانشجویان کارشناسی ارشد شیوه پژوهشی حداقل چهار ماه پس از اخذ درس پایان نامه و تصویب پروپوزال با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به دفاع از پایان نامه خود می‌باشند.
  2.  دانشجویان دکتری حداقل یکسال پس از قبولی در آزمون جامع و اخذ درس رساله  و تصویب پورپوزال با رعایت قوانین و مقررات مربوط مجاز به دفاع از رساله دکتری خود می­‎باشند.