نشست تخصصی ازدواج با عنوان انتخاب آگاهانه، زندگی عاشقانه