عرض تسلیت به همکارو استاد گرامی جناب آقای گل قاسم

جناب آقای گل قاسم همکار گرامی درگذشت ابوی گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده گرامی تسلیت عرض نموده بقای عمر شما را آرزومندیم

 

روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه