تحویل اسناد پزشکی تا تاریخ 15 دی ماه 95

نظر به توافقات انجام شده فی مابین دانشگاه پیام نور و شرکت بیمه دانا به استحضار می رساند همکاران محترم علمی و اداری در سراسر کشور می بایست کلیه اسناد پزشکی خود که تا تاریخ 30/8/95 انجام گردیده است را نهایتا تا مورخ 15/10/95 به نمایندگان محترم بیمه دانا مستقر در استانها تحویل نمایند. بدیهی است بعد از تاریخ اعلام شده به هیچ وجه تحویل مدارک پزشکی به شرکت بیمه و یا دانشگاه محمل قانونی نخواهد داشت . در پایان لازم به ذکر است پرداخت تمامی مطالبات مربوط به شرکت بیمه دانا از طرف دانشگاه صورت پذیرفته است