سنوات ارفاقی دانشجویان حوزه نظام وظیفه

پیرو بخشنامه شماره29723/21/د تاریخ 7/6/95؛ به پیوست اطلاعیه ‌شماره624/2/2-23 تاریخ 3/7/95 سازمان وظیفه عمومی ناجا– معاونت مشمولان و امور معافیت‌ها- اداره تحصیلی، مبنی بر اجرای دستورالعمل شماره 136/2/2/-23 تاریخ 5/2/95 منضم به بخشنامه یاد شده فوق از تاریخ ( 1/12/95 )