در خصوص لزوم و یا عدم لزوم گذراندن دروس دانشپذیری زبان عمومی برای رشته مترجمی زبان انگلیسی، فارسی عمومی برای رشته ادبیات فارسی و اندیشه اسلامی 1 برای رشته الهیات

در خصوص لزوم و یا عدم لزوم گذراندن دروس دانشپذیری زبان عمومی برای رشته مترجمی زبان انگلیسی، فارسی عمومی برای رشته ادبیات فارسی و اندیشه اسلامی 1 برای رشته الهیات که برخی از دانشجویان دوره های فراگیر آن را در دوره های دانشپذیری (کارشناسی) با موفقیت نگذرانده اند، موضوع در دویست و هشتاد و پنجمین جلسه کمیسیون موارد خاص مورخ 3/11/95 و دویست و هشتاد و ششمین جلسه کمیسیون موارد خاص مورخ 24/11/95 مطرح و به شرح ذیل تصمیم گیری شد.  لذا دانشجویان فوق با مراجعه به کارشناس رشته و مدیر گروه پیگیری فرمایند