اقدامات ذکر شده در رابطه با جلسات دفاعیه

با توجه به مقررات و لزوم توجه بیشتر دانشجویان در جلسات دفاعیه به امور علمی و آموزشی دانشجویان از اقدامات زیر در رابطه با جلسات دفاعیه خودداری فرمایند:

  1. تهیه و یا پرداخت هزینه بلیط و یا سایر تسهیلات ایاب و ذهاب اساتید.
  2. هر گونه هدیه به هر نحو توسط دانشجو ممنوع است.
  3. انجام تشریفات و یا پذیرایی غیرمتعارف ممنوع است.
  4. پرداخت هزینه پذیرش چاپ و نشر مقاله در نشریات بی اعتبار غیر ضروری است.

از اساتید محترم انتظار می رود دانشجویان را در برگزاری جلسه دفاعیه غنی از نظر محتوای علمی و ایجاد فضای مباحثه و پرسش و پاسخ و دوری جستن از اقدامات فرعی یاری فرمایند.