درخصوص ثبت نام دانشجویان بدهکار صرفاً با پرداخت شهریه ثابت

احتراماً با عنایت به تاکیدات بعمل آمده از سوی معاونت محترم اداری و مالی دانشگاه، درخصوص ثبت نام دانشجویان بدهکار صرفاً با پرداخت شهریه ثابت، به اطلاع دانشجویان بدهکار می رساند با مراجعه به دانشگاه می توانند با پرداخت شهریه ثابت نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد ترم جدید اقدام فرمایند.