دومین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور

دومین جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور پیگیری از امور فرهنگی دانشگاه

 

 - :فراخوان و اطلاع رسانی به دانشجویان شاهد –تا 25 فروردین ماه 1396

ارسال فیلم بخش شفاهی هریک از قاریان معظم به صورت مجزا به دبیرخانه جشنواره (سازمان مرکزی) تا 31 فروردین ماه 1396

- برگزاری آزمون کتبی متمرکز  در روز 30 فروردین ماه1396