اصلاحیه دروس ذیل در نیمسال اول 96-95

اصلاحیه دروس ذیل در نیمسال اول 96-95 

 

 

 

ردیف

نام درس

کد درس

شماره سوال

1

شبکه کامپیوتری

1322013-1119014-1115147-1115092

سوال 14

2

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

1211358

سوال 32-33 - 34 -35

3

حقوق و قوانین شهری

1216602

سوال 1