درخصوص حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و حمایت از رساله­ های دکتری

به پیوست تصویر نامه شماره 49736/ص/96 مورخ 28/1/96 آقای دکتر نصرت ا... ضرغام، رئیس محترم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور که در زمینه حمایت از رساله­ های دکتری در چارچوب سیاست­های راهبردی فناوری پژوهش و فناوری نظام کمک به هدایت رساله­ های دکتری به سمت نیازهای اساسی پژوهش و فناوری کشور و می­باشد ارسال می­گردد. لذا به اطلاع اساتید راهنما و دانشجویان مقطع دکتری رسانده میشود تا در صورت تمایل از تاریخ 23/12/95 تا 31/2/96 طبق آئین نامه صندوق منتشر شده در وبگاه صندوق  به نشانی www.insf.org  مراجعه و ثبت نام نمایند.