برگزاری آزمون های دوره ای جهاد دانشگاهی در پیام نور مرکز ارومیه

برگزاری آزمون های دوره ای جهاد دانشگاهی در پیام نور مرکز ارومیه