اختصاص ایمیل دانشگاهی با دامنه Student.pnu.ac.ir به دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور

به استحضار دانشجویان مقطع دکتری پیام نور میرساند زیرساخت و امکان اختصاص ایمیل دانشگاهی با دامنه Student.pnu.ac.ir به دانشجویان دکتری دانشگاه پیام نور فراهم گردیده است. در این خصوص نیاز است دانشجویان محترم مقطع دکتری که متقاضی دریافت ایمیل دانشگاهی میباشند، با مراجعه به سامانه Stu.phd.pnu.ac.ir پس از ورود با شماره دانشجویی به عنوان نام کاربری و رمز عبور نسبت به تکمیل فرم مربوط به درخواست پست الکرونیکی و نیز پروفایل دانشجویی خود اقدام نمایند. در ضمن آئین نامه بهره برداری از پست الکترونیک این دانشجویان تکمیل و از طریق همین سامانه در دسترس دانشجویان محترم این مقطع قرار گرفته است.