در خصوص درس کلام 3 با کد (1220123)

در خصوص درس کلام 3 با کد (1220123) در رشته های الهیات -گرایش فلسفه کلام (122062) و رشته فلسفه وکلام اسلامی باکدرشته (122023) از کتاب آموزش کلام اسلامی جلد 2، شرح پیوست (بخش 5 و 6 مطالعه شود)