برگزاری جلسه شورای فرهنگی با حضور اعضای شورا و مسئول بسیج دانشجویی استان

برگزاری جلسه شورای فرهنگی با حضور اعضای شورا و مسئول بسیج دانشجویی استان