در خصوص ارسال راهنمای نگارش رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد به استحضار می رساند ،راهنمای مذکور

در خصوص ارسال راهنمای نگارش رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد به استحضار می رساند ،راهنمای مذکور 

لینک دانلود فایل راهنما  /sites/default/files/uploadpic/%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%20%D9%88%D9%BE_0.rar