آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته)

مصوبه جلسه شماره 121 شورای دانشگاه مورخ 11/11/1394

برای دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی نیمسال اول سالتحصیلی 95-1394 به اجرا گذاشته می شود.

ماده 27:دانشجوی شیوه آموزشی-پژوهشی ملزم به انتخاب درس پایان نامه است و تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است موظف است با رعایت سقف مجاز تحصیل بر اساس تقویم دانشگاه در کلیه نیمسال های تحصیلی برای پایان نامه به تعداد صفر واحد با پرداخت شهریه ثابت تجدید ثبت نام کند.

                                                                                                                                                                    مدیریت تحصیلات تکمیلی

                                                                                                                                                                  دانشگاه پیام نور مرکز - ارومیه