برگزاری اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه

برگزاری اولین جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه