تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶_۹۷ و زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم از یک بهمن لغایت 7 بهمن میباشد

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۶_۹۷

دانشجویان توجه داشته باشند طبق زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم از یک بهمن لغایت 7 بهمن میباشد

لذا در اسرع وقت نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد اقدام فرمائید.