اطلاعیه درخصوص دانشجویانی که بدلیل رعایت پیش نیاز موفق به انتخاب حداقل واحد ( کف واحد ) نمی شوند

درخصوص دانشجویانی که بدلیل رعایت پیش نیاز موفق به انتخاب حداقل واحد ( کف واحد ) نمی شوند به اطلاع می رساند:

1-      دانشجویان غیر مشمول مقطع کارشناسی تاسقف حداکثر 8 واحد مجاز به انتخاب بدون رعایت پیش نیاز می باشند.

2-      دانشجویان پسر مشمول تاسقف حداکثر 12 واحد درسی مجاز به انتخاب بدون رعایت پیش نیاز می باشند.

یاد آوری :  انتخاب دروس با مقررات ویژه مانند دروس معارفی شامل این مجوز نمی شود.

3-      دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تا سقف حداکثر 6 واحد درسی مجاز به انتخاب بدون رعایت پیش نیاز می باشند.

4-      دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد که دروس آنها 3 واحدی بوده و معدل معیار آنان کمتر از 14 می باشد نیز می توانند با رعایت پیش نیاز حداکثر تا 9 واحد اخذ نمایند

سایر دانشجویان ملزم به رعایت مقررات انتخاب واحد می باشند

*این مقررات صرفا در نیمسال جاری(دوم 96/97) معتبر می باشد.