ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از روز چهارشنبه 11 لغایت 17 بهمن ماه در سامانه گلستان تمدید می گردد

اطلاعیه مهم برای دانشجویان دانشگاه پیام نور کل کشور

بنابراعلام دانشگاه ، ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از روز چهارشنبه 11 لغایت 17 بهمن ماه در سامانه گلستان تمدید می گردد