دروسی که تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها برابر اعلام بخش های علمی به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد

در اجرای بند 1 بخشنامه شماره 29691/3/د مورخ 07/06/95، به پیوست فهرست دروسی که تکمیل فعالیت های آموزشی و پژوهشی آنها برابر اعلام بخش های علمی به بیش از یک نیمسال تحصیلی زمان نیاز دارد و حداکثر تا تاریخ های (جدول ذیل) مشخص شده در بخشنامه فوق الذکر باید نمره آنها قطعی شود، اعلام می گردد.

ضمنا جهت دانلود فایل فشرده دروس لینک روبرو را دانلود نمائید /sites/default/files/uploadpic/1%20nimsal.zip

 

 

شرح

     حداکثر مهلت اعلام نمره

درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال اول

تا تاریخ 30 خرداد سال بعد

درس ناتمام انتخاب شده در نیمسال دوم

تا تاریخ 30 مهر سال بعد

درس ناتمام انتخاب شده در دوره تابستان

تا تاریخ پایان اسفند همان سال