برگزاری هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه های برتر قرآنی دانشجویان

احتراما  به پیوست تصویر نامه شماره 264267/8 مورخ 11/11/96 معاون محترم فرهنگی و اجتماعی  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص برگزاری هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه های برتر قرآنی دانشجویان ارسال می گردد. لذا کلیه دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی مرتبط جهت هرگونه هماهنگی و اطلاع از شرایط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نورمرکز ارومیبه مراجعه فرمایند.

نامه دستورالعمل به پیوست میباشد