اطلاعیه تمدید درخواست مهمان تا 5 اسفند 96

اطلاعیه تمدید درخواست مهمان

به آگاهي مي رساند: 
امكان بررسي موافقت مبدا و مقصد جهت مهمان / مهمان دائم در مراكز و واحدها تا96/12/05 فراهم است

لذا دانشجویان متقاضی درخواست مهمان تا پایان زمان اعلامی اقدام نمایند

روابط عمومی دانشگاه پیام نور ارومیه