دانشجویان ورودی بهمن سال 1396رشته جغرافیا دقت فرمایند:

دانشجویان ورودی بهمن سال 1396رشته جغرافیا دقت فرمایند:

 

اصلاح گرایش آنها در سیستم گلستان اعمال شده است. لذا ضروری است انتخاب واحد آنها بر اساس گرایش جدید صورت گیرد. خواهشمند است ضمن مراجعه به سایت گلستان و آگاهی از گرایش جدید( از طریق مشاهده اطلاعات جامع دانشجو )، انتخاب واحد خود را بر اساس گرایش جدید اصلاح نمایند.

دفتر تحصیلات تکمیلی