قابل توجه دانشجویان خواهر رشته های علوم تربیتی و روانشناسی استاد نژاد نجف

قابل توجه دانشجویان خواهر رشته های روانشناسی و علوم تربیتی که دروس توانبخشی افراد با نیازهای خاص و روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی را با استاد نژاد نجف انتخاب نموده اند می رساند برنامه بازدید از مدرسه کودکان استثنایی به شرح زیر می باشد

 

روزهای  شنبه و یکشنبه  23-22 اردیبهشت ساعت 9 صبح در محل موطه دانشگاه حضور بهم راسانند

ساعت حرکت 9/5 می باشد.