برگزاری هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه های قرآنی

برگزاری هفدهمین جشنواره ملی پایان نامه های قرآنی ارسال می گردد.

ارسال پایان نامه تا تاریخ 25/02/97

جهت کسب اطلاع بیشتر به نامه ذیل باز و به سایت معرفی شده مراجعه شود

/sites/default/files/uploadpic/Gpayan%20nameh.zip