درخصوص امکان تحویل دانشنامه و هر مدرک تحصیلی در سازمان مرکزی و استان‌ها به افرادی غیر از شخص دانشجو

پیرونامه شماره69811/1103/د مورخ 26/12/96 سرپرست محترم دفتر حقوقی، درخصوص امکان تحویل دانشنامه و هر مدرک تحصیلی در سازمان مرکزی و استان‌ها به افرادی غیر از شخص دانشجو(پدر، مادر، همسر و...) منوط به ارائه اصل وکالت نامه رسمی و معتبر و تائید آن از سوی دفتر حقوقی در سازمان مرکزی ویا رئیس محترم استان و نماینده حقوقی دانشگاه در استان می‌باشد.