زمان تحویل و ارائه کار تحقیقی 1 و 2 استاد نوری

قابل توجه دانشجویان محترم رشته حقوق موعد تحویل و ارائه کار تحقیقی 1و2 از ساعت 10 الی 12- 14 تیر ماه 97 انتساب پژوهش به دانشجویان طبق جلسه توجیهی احراز خواهد شد.استاد نوری